Onze organisatie

 1. Home
 2. Onze organisatie

Onze organisatie

Klaver4 is kleinschalig en persoonlijk. We denken mee en stellen samen met u een zorg aanbod op. Uw vraag staat centraal en we zijn creatief in het zoeken naar passende oplossingen.

Onze medewerkers zijn goed opgeleide professionals, die met humor en deskundigheid de beste aanpak zoeken voor u en/of uw kind. Zij zijn geschoold in het gebruik van verschillende methodieken.

We hebben ervaring met (zeer) complexe problematiek, maar zijn ook toegankelijk voor minder zware hulpvragen. Zowel voor laagdrempelige ondersteuning als voor hoog complexe zorg bent u bij ons aan het juiste adres.

Missie & Visie

Klantbeloften

Klantwaarderings-onderzoek

Certificering

Verwijsindex

Veelgestelde vragen

Onze Missie

De zelfstandigheid van de klanten zodanig vergroten dat zij kunnen functioneren in de huidige maatschappij zonder of met minimale ondersteuning van hulpverleningstrajecten.

Klanten versterken in hun eigen kracht en ondersteunen in het vinden van een rol in de maatschappij.

Groepsbegeleiding Klaver4 Rots en Water training

Onze Visie

Klaver4 gelooft in haar eigen capaciteiten en die van de klant. De al aanwezige competenties vormen de basis voor het hulpverleningstraject. Zorg moet haalbaar zijn en dicht liggen bij het kunnen van de klant. Dan is er kans van slagen in het traject. Werken aan kleine stappen voorwaarts en behouden van behaalde vaardigheden om zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vergroten. Creatief omgaan met het invullen van zorgvragen, afwijken van al bestaande zorgprocessen om zorg passender en effectiever te maken.

Klaver4 is een belangrijk schakel in de zorgketen in de regio. Samenwerking met zorgpartners draagt bij aan een volledig hulpverleningstraject. Klaver4 is ervan overtuigd dat het bieden van juiste zorg en het preventief handelen in het voorliggend veld de manier is om langdurige hulpverleningstrajecten te voorkomen.

Zorg draait om mensen en niet om papieren. Efficiënte inzet van zorg en administratie staat voorop. Samenwerking met partners die het werk efficiënter maken is een must.

Continue verbeteren van de zorg

Klantwaarderingsonderzoek

Klaver4 vindt het heel belangrijk om te horen of jij als klant (of ouder/ verzorger van een klant) tevreden bent over de zorg die jij als klant (of ouder/ verzorger van een klant) van ons ontvangt.

Op de website van Klaver4 staat meer informatie over de 4 klantbeloften die Klaver4 aan alle klanten doet om goede zorg te leveren. Het kan natuurlijk zijn dat jij als klant (of ouder/ verzorger van een klant) dit heel anders ervaart en daarom vragen wij een maal per jaar al onze klanten een vragenlijst in te vullen, zodat we inzicht krijgen waar Klaver4 kan verbeteren en hierop actie te ondernemen.

Het hele jaar door

Maar beter is nog om onvrede en risico’s tijdig te signaleren, hierover in gesprek te gaan, actie te ondernemen en te voorkomen dat dit een negatief effect op de zorg heeft. Klaver4 heeft hiervoor systemen ingericht en wil graag feedback van u ontvangen op punten waar het beter kan. Zo werken we samen continue aan verbetering van onze zorg!

Klantbeloften

Klanten versterken in hun eigen kracht en ondersteunen in het vinden van een rol in de maatschappij.

 • Jij kan als persoon zelfstandig (of met minimale ondersteuning) je weg vinden in de maatschappij
 • Waar nodig jouw mogelijkheden vergroten om meer zelfstandigheid te bereiken.
 

We halen eruit wat erin zit , we zijn duidelijk over wat wel en niet lukt.

 • Werken vanuit jouw mogelijkheden: waar ben je al goed in en wat kunnen we daarmee al
  bereiken en hoe kunnen we dit nog vergroten.
 • Zaken waar je minder goed in bent in kaart brengen, zoveel mogelijk verkleinen en waar nodig
  accepteren. Je weg vinden om hier zelfstandig mee om te gaan.
 • We geven niet zomaar op en zetten alle kennis en kunde in om jou zo goed mogelijk te helpen,
  zijn bereid om hierin samen te werken met anderen (zoals school, werk, mantelzorgers,
  hulpverleners of een behandelaar). Indien nodig passen we ons zorgaanbod aan, naar jouw
  hulpvraag
 • Als er zorg nodig is voor jou waar wij geen kennis voor in huis hebben, gaan wij eerlijk het
  gesprek aan met jou.
 • Als er doelen zijn die (nog) niet haalbaar zijn of (nog) te hoog gegrepen zijn voor jou (en je
  omgeving), gaan wij met jou eerlijk het gesprek aan.
 

We gaan met iedereen in gesprek – we verwijzen door en iedere klant op zijn plaats.

We pakken iedere zorgvraag op binnen onze kennis en kunde en doen al het mogelijke om de juiste
zorg voor jou in te zetten. Wij verwijzen door naar een andere hulpverlener als wij de kennis of kunde voor de juiste zorg voor jou niet in huis hebben.

De klant behoudt de regie

Jij komt vrijwillig bij Klaver4 om te werken aan jouw hulpvragen. Doelen worden in overleg met de
begeleider vastgelegd in een zorgplan. Dat mag je altijd inzien, net als jouw dossier.
Alle beslissingen die genomen worden binnen het begeleidingstraject worden samen met jou, de
begeleider en de gemeente afgesproken. Je hebt ten alle tijden inspraak hierin.
Het stopzetten van zorg kan op elk moment, Klaver4 zal wel een advies uitbrengen indien dit niet
gewenst is.

Certificering

Sinds 2012 is Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn in het bezit van een kwaliteitskeurmerk. Wij zijn gestart met HKZ en in 2015 overgestapt naar ISO 9001. Sinds 2018 zijn we gecertificeerd voor de ISO 9001 2015: voor zorg en welzijn.

Een kwaliteitskeurmerk biedt kaders aan een organisatie om duurzame en efficiënte zorg te organiseren voor de klant.

Certificatie in de zorg toetst jaarlijks of wij als organisatie nog voldoen aan de normen die gesteld zijn aan dit kwaliteitskeurmerk. Zij kijken niet alleen naar de normen maar vooral ook naar de klantwaarde.

Wilt u als klant meepraten tijdens een jaarlijks auditgesprek en uw mening delen over onze kwaliteit van zorg dan kunt u dit kenbaar maken bij uw begeleider of via info@klaver4.nl.

Verwijsindex

In de regio Zeeland zijn we per 1 januari 2020 verplicht om te gaan werken met de Verwijsindex Zeeland. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Hoe werkt het?

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Uiteraard speelt ook u hierin een rol!

Overleggen de professionals eerst met mij?

Alle klanten tot 23 jaar uit de regio Zeeland moeten (volgens de Jeugdwet) worden geregistreerd in de Verwijsindex Zeeland. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en de geboortedatum van de jongere, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld.

Voordat de professionals contact met elkaar opnemen, is er toestemming nodig van de klant en/of de ouders om inhoudelijke informatie uit te mogen wisselen. Mondelinge toestemming is hierbij voldoende, bijvoorbeeld in een telefoongesprek. Samen wordt er overlegd welke informatie er wordt uitgewisseld en met welk doel dat gebeurt.

Wie heeft er toegang?

De Verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die toestemming hebben gekregen om met dit systeem te werken. De gegevens van uw kind zijn enkel zichtbaar voor de betrokken professionals. U kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van uw gegevens.

Wanneer er een match ontstaat, zult u door uw ambulant begeleider op de hoogte worden gebracht en kunt u gezamenlijk verder afstemmen wat er met die match wordt gedaan.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: verwijsindexzeeland.nl

Of u kunt uw vraag stellen bij uw ambulant begeleider.

Veelgestelde vragen

Lees hieronder de meestgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op! 

Om zorg aan te kunnen vragen bij Klaver4 moet u contact opnemen met de gemeente. Zij kunnen u een passende indicatie geven. Deze indicatie hebben wij nodig voor het verlenen van de zorg.

Om contact op te kunnen nemen met de gemeente moet u op het volgende letten:

– Is uw zoon/dochter jonger dan 18 jaar of bent uzelf jonger dan 18 jaar. Neem dan contact op met de afdeling ‘Jeugd en Gezin’.

– Is uw zoon/dochter 18 jaar of ouder of bent uzelf 18 jaar of ouder. Neem dan contact op met de afdeling ‘WMO’.

Bij de gemeente legt u nogmaals uw hulpvraag uit. Hierbij kunt u aangeven al contact te hebben gehad met iemand van Klaver4 of enthousiast te zijn over Klaver4. De gemeente zal kijken naar de mogelijkheden en verwijst u verder door. 

Voor het bespreken van een bepaalde casus kunt u contact opnemen met een van onze teamleiders. Zij helpen u graag verder. De gegevens van de teamleiders vindt u op de pagina ‘Contact’. 

Jongeren met een indicatie 43B16 kunnen bij ons wonen, dit is een indicatie vanuit de jeugdwet. Andere indicaties vanuit de jeugd, WMO of WLZ zijn niet mogelijk. Ook een eigen bijdrage in combinatie met een indicatie is niet mogelijk. 

Dit is afhankelijk van jouw gemeente. Als de gemeente verlengde jeugdwet wilt verlenen, dan is er een optie dat jij in het fasehuis kan blijven wonen.