Privacyverklaring

 1. Home
 2. Privacyverklaring

Privacyverklaring Klaver4

Versie april 2022

Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn, gevestigd aan Dahliastraat 94B, 4613 DP  Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dahliastraat 94B

4613 DP

Bergen op Zoom

0164-615345

www.klaver4.nl

info@klaver4.nl

Functionaris gegevensbescherming:

Paula Vermue – Mol

Functie binnen Klaver4: Kwaliteitsadviseur

FG nummer: FG006911

Welke gegevens verwerken wij?

Stichting Klaver4 zorg en welzijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en email
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer: alleen indien er particuliere zorg ingekocht wordt, bij een gemeentelijke indicatie is dit niet nodig.
 • Gezondheidsgegevens (zorgvragen / -doelen, zorggeschiedenis, indicatiegegevens, allergie / dieet, lichamelijke aandoeningen, medicatie)
 • Burger servicenummer (BSN)


Met welk doel verwerken wij deze gegevens?

Stichting Klaver4 zorg en welzijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het contact met jou als klant en het systeem of netwerk om jou heen, die noodzakelijk zijn om de gevraagde zorg voor jou als klant te kunnen bieden.
 • Het aanmaken van een papieren en digitaal zorgdossier.
 • Voor archivering van de zorgdocumenten.
 • Het aangaan van een zorgovereenkomst (PGB) / indicatie (Zeeland) of arrangement (West Brabant) om jou als klant de gevraagde begeleiding te kunnen bieden.
 • Voor het invullen van een werkafsprakendocument om een goede basis te leggen voor het starten met de zorg.
 • Voor het opstellen van een zorgplan, rapportage en evaluatie van het zorgplan.
 • Facturen opstellen en verzenden om kosten te innen voor geleverde zorg.
 • Jou als klant informeren over (het wijzigingen van) diensten.
 • Voor risico verkleining: denk aan bv. gebruikersnamen en wachtwoorden en intern kwaliteitsonderzoek.


Op welke grondslag mogen we deze gegevens verwerken?

 Klaver4 verwerkt jou persoonsgegevens omdat we samen een zorgcontract aangaan. Om deze zorg goed uit te voeren zijn er wettelijke eisen opgesteld waaraan Klaver4 zich moet houden en waarvoor het verwerken van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk is. Ook voor de uitvoer van het zorgcontract is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken zoals bv. het verloop van het zorgproces in een zorgplan en rapportage. Daarnaast zijn er een aantal persoonsgegevens waar wij uitdrukkelijk je toestemming voor nodig hebben om deze te kunnen verwerken / delen.  We mogen alleen toestemming vragen voor datgene waar je ook toestemming voor kan weigeren, zonder dat het consequenties heeft voor de uitvoer van het contract of de wettelijke verplichting die Klaver4 heeft. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken, dit kun je doen door contact op te nemen met ons via info@klaver4.nl of via je persoonlijke begeleider.

Hoe komen wij aan de gegevens?

In de meeste gevallen komen de gegevens rechtstreeks van jou. Het kan ook zijn dat de gegevens via een betrokken andere partij zoals de gemeente, een behandelaar, een andere zorgorganisatie of school bij ons terechtkomt. We proberen je zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de bronnen waar wij de informatie van ontvangen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Klaver4 zorg en welzijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zowel fysiek, technisch als organisatorisch, om diefstal, misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken bijvoorbeeld met een goedgekeurd veilig digitaal dossier en beveiligen onze fysieke ruimtes waar papieren dossier aanwezig zijn. We hebben een informatie beveiligingsbeleid en alleen geautoriseerde medewerkers kunnen jou gegevens inzien en verwerken. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht en ondertekend deze bij het starten met werken bij Klaver4. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@klaver4.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Stichting Klaver4 zorg en welzijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • zorgdossier (personalia, zorgplan / evaluatie, rapportage), wettelijke bewaartermijn 20 jaar startend vanaf de laatste wijziging in het dossier. Deze lange bewaartermijn is bedoeld om de kwaliteit en continuïteit van goede (langdurige) zorg voor jou als klant te waarborgen. Stel bv. je zorgvragen komen terug of je ontwikkeld nieuwe zorgvragen dan heb je 20 jaar lang de gelegenheid je oude dossier op te vragen om terug te kijken wat er al aan zorg is ingezet en waar mogelijk nog kansen liggen om nieuwe zorg op te starten.
 • (Digitale) facturen, wettelijke bewaartermijn 7 jaar vanuit de belastingdienst. Bij controle van de belastingdienst zijn wij als organisatie verplicht deze gegevens te kunnen tonen.
 • Intake gegevens die niet hebben geleid tot het aangaan van een zorgovereenkomst worden verwijderd zodra bekend is dat de zorg niet zal starten.


Met wie delen we gegevens?

Stichting Klaver4 zorg en welzijn deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of als jij ons hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Klaver4 zorg en welzijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam / Jurisdictie

Categorie

Wijze van delen

Doel

 Gegevens

Gemeente

Gezondheidsgegevens

Zorgmail

Gestelde indicatie met zorgdoelen evalueren en mogelijk opnieuw een indicatie inzetten voor lopende of nieuwe zorgdoelen

Zorgplan en evaluatie

Nedap

Persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Invoeren in Nedap

Digitaal dossier aanmaken en zorggegevens delen met jou als klant

Werkafspraken, zorgplan (zorgdoelen, evaluatie en advies), rapportage, klantkaart weekenden, indicatieoverzicht, facturen,   NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, BSN, optioneel is diagnostisch onderzoeksverslag / diagnose en werkaantekeningen.

Betrokken zorgaanbieders, behandelaars, school of werk, uitkeringsinstantie

Persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

(Zorg)mail (alleen als er schriftelijke toestemming is via het toestemmingsformulier)

Het werken aan de zorgdoelen te bevorderen.

Zorgplan en/of evaluatie zorgdoelen

Verwijsindex Zeeland

Persoonsgegevens

Invoeren gegevens in verwijsindex

Matchen met andere betrokken zorgaanbieders zodat met toestemming van de client of diens wettelijke vertegenwoordiger er contact gelegd kan worden met als doel de zorg voor de client beter op elkaar af te stemmen.

Naam, geboortedatum, geslacht

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Job alert

Bent je geïnteresseerd in werken bij Klaver4, dan kunt je je aanmelden voor een job alert via onze website. Je meldt je aan met je naam en emailadres. Je kunt per emailadres maximaal 1 job alert aanmaken. De mailadressen worden in de backend van onze website bewaard alleen voor de job alerts. Als je een mail vanuit de job alert ontvangt staan daar linkjes in waar op je kunt klikken om naar de vacatures te gaan, plus een uitschrijf mogelijkheid om met één klik makkelijk af te melden.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Klaver4 zorg en welzijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klaver4.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe gaan wij om met een datalek?

Een datalek betreft een ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ als dit leidt tot vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Een datalek wordt door de verwerkingsverantwoordelijke van de organisatie, bij Klaver4 is dit de bestuurder, gemeld bij de toezichthouder (autoriteit persoonsgegevens – AP). Een datalek wordt bij de betrokkenen gemeld, wanneer dit een hoogrisico voor de betrokkenen inhoudt.

De melding bij de AP wordt gedaan binnen 72 uur na ontdekking van het datalek.

Klaver4 houdt een overzicht bij van alle datalekken die zijn voorgekomen. Hierin staan benoemd; de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen hiervan en de toegepaste corrigerende maatregelen. Klaver4 analyseert de datalekken in het kwaliteitsoverleg en voert waar mogelijk verbetermaatregelen in ter voorkoming van herhaling.

Aanpassing privacyverklaring

Wij zijn verplicht vanuit de AVG wet de privacyverklaring up tot date te houden. Bij aanpassingen in de wet of nieuwe ontwikkelingen binnen onze dienstverlening zullen wij deze verklaring wijzigen.

Wij raden je aan om met enige regelmaat deze privacyverklaring opnieuw te bekijken, je kunt de actuele versie altijd terugvinden op onze website.

Vragen of klachten?

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kun je deze stellen bij de functionaris gegevensbescherming, contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Voor klachten over privacy kun je contact opnemen met je begeleider of de teamleider van de regio. De klachtenprocedure die wij hanteren is te vinden op onze website.

Stichting Klaver4 zorg en welzijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Aanpassing privacyverklaring

Wij zijn verplicht vanuit de AVG wet de privacyverklaring up tot date te houden. Bij aanpassingen in de wet of nieuwe ontwikkelingen binnen onze dienstverlening zullen wij deze verklaring wijzigen.

Wij raden je aan om met enige regelmaat deze privacyverklaring opnieuw te bekijken, je kunt de actuele versie altijd terugvinden op onze website.