algemene-voorwaarden

  1. Home
  2. algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden

Stichting Klaver4 zorg en welzijn is gecontracteerd door gemeenten voor het leveren van zorg vanuit de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Vanuit deze contracten hebben wij de verplichting ons te houden aan de wettelijke eisen uit bovengenoemde wetgeving. Daarnaast zijn er in de contracten met de gemeenten vaste afspraken gemaakt over de algemene voorwoorden waar wij als zorgorganisatie aan moeten voldoen.

Voor een actueel overzicht van deze algemene voorwaarden verwijzen wij u terug naar de gemeente waarin u bent ingeschreven. Voor overige bepalingen kunt u de bovengenoemde wetten raadplegen.

Heeft u specifieke vragen betreffende onze algemene voorwaarden dan kunt u die mailen naar info@klaver4.nl. Wij zullen er naar streven uw vragen binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Schadeprocedure

Indien een klant schade aanbrengt aan materialen die eigendom zijn van Klaver4 zal de volledige factuur van reparatie of vervanging aan de klant en/of ouders/ verzorgers ter betaling worden voorgelegd. Dit betreft alle vormen van begeleiding, diagnostiek en behandeling die vanuit Klaver4 worden gegeven. Reden hiervoor is dat Stichting Klaver4 van mening is dat het moedwillig schade aanbrengen geen geaccepteerd gedrag is en dat hier consequenties aan zitten.

De betreffende leidinggevende van de regio of het team zal indien zich dit voordoet contact opnemen met de betreffende klant en/of ouders/ verzorgers betreft de situatie en de afhandeling hiervan.

De conciërge van Stichting Klaver4 zal zorgen voor reparatie en/ of vervanging, per situatie zal bekeken moeten worden wat het meest gepast is.

Daarna zal de factuur hiervan door onze financiële administratie naar de klant en/of ouders/ verzorgers worden toegezonden met het verzoek deze te betalen. Voor verdere afhandeling van betaling kan men contact opnemen met facturatie@klaver4.nl. 

Het is aan de klant en/of ouders/ verzorgers of men de factuur indient bij de verzekering of dat men de factuur zelf betaalt.