HEEFT U KLACHTEN?

Wij proberen de zorg zo goed mogelijk voor u te organiseren. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent.

Allereerst gaan wij er vanuit dat u uw klacht bespreekt met uw begeleider. Kunt u samen de klacht niet naar tevredenheid oplossen dan kunt u in gesprek gaan met de betreffende teamleider en/of de bestuurder van de organisatie. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven en in vele gevallen leiden tot een passende oplossing. De vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris kan u bijstaan in het voorbereiden of voeren van deze gesprekken.

Wordt de onvrede niet naar wens van de klager opgepakt en/of opgelost dan wijst de leidinggevende de klager op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris, de klachtencommissie of de geschillencommissie.

U kunt hier onze klachtenregeling teruglezen:

Hieronder vind u de contactgegevens van de betreffende personen en/of organisaties:

BETREFFENDE ZORG VANUIT DE JEUGDWET:

Vertrouwenspersoon Jeugd

Heeft u een gevoel van onvrede of een klacht en wilt u het gesprek met ons aangaan hierover. De onafhankelijke vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij de voorbereiding van en/of tijdens het gesprek met ons. Daarnaast biedt zij ondersteuning bij het opstellen van een klacht of bij een zitting van de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon informeert u over uw rechten ten opzichte van de klacht maar behandeld de klacht zelf niet. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. In geval van directe of persoonlijke betrokkenheid bij een onvrede/ klacht, klager of beklaagde laat de vertrouwenspersoon zich vervangen. Ondersteuning vanuit de vertrouwenspersoon is gratis.

Voor ouders: voor informatie, advies en/of klachten kunt u contact opnemen met het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg via info@AKJ.nl of 088-5551000. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.akj.nl/ of https://adviespuntzorgbelang.nl/vertrouwenspersoon-jeugdhulp

Voor jongeren: Wil jij direct in gesprek met de vertrouwenspersoon Astrid van Vreugde. Dat kan op het volgende telefoonnummer 06-42054948. Of stuur een mail naar avdvreugde@zorgbelang-zeeland.nl

 

Klachtencommissie Jeugd

Komt u of kom je er niet uit met de vertrouwenspersoon en de zorgaanbieder om de klacht op te lossen dan kan men/ kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie Jeugd van Klachtenportaal Zorg. Men kan een brief opsturen naar info@klachtenportaalzorg.nl of het klachtenformulier invullen op https://klachtenportaalzorg.nl/

BETREFFENDE ZORG DIE NIET ONDER DE JEUGDWET VALT:

Vertrouwenspersoon 

Heeft u een gevoel van onvrede of een klacht en wilt u het gesprek met ons aangaan hierover. De onafhankelijke vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij de voorbereiding van en/of tijdens het gesprek met ons. Daarnaast biedt zij ondersteuning bij het opstellen van een klacht richting de klachtenfunctionaris van het klachtenloket zorg. De vertrouwenspersoon informeert u over uw rechten ten opzichte van de klacht maar behandeld de klacht zelf niet. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. In geval van directe of persoonlijke betrokkenheid bij een onvrede/ klacht, klager of beklaagde laat de vertrouwenspersoon zich vervangen. Ondersteuning vanuit de vertrouwenspersoon is gratis.

Klachtenportaal Zorg/ klachtenfunctionaris

Komt u er met ons niet uit om de klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het de klachtenfunctionaris van het Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris probeert uw klacht met informatie en advies samen met u en ons als zorgaanbieder op te lossen door te bemiddelen. U bereikt het Klachtenportaal Zorg gemakkelijk door te mailen naar info@klachtenportaalzorg.nl of door te bellen op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur naar 0228-322205.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://klachtenportaalzorg.nl/

 

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie via Klachtenportaal Zorg. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: https://klachtenportaalzorg.nl/geschilleninstantie-kpz/

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Voor vragen betreft de meldcode kunt u terecht bij onze gedragsdeskundige Y. Paasen. Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur.
Bereikbaar op: 06-22964120 of yorickapaasen@klaver4.nl.

Voor meer informatie over de meldcode kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode